Privacyverklaring

Als vzw Zorghuis Gent zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Vzw Zorghuis Gent
Eedverbondkaai 61
9000 Gent
info@zorghuisgent.be
09/224 09 80

Vzw Zorghuis Gent hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de van kracht zijnde Belgische Europese Wetgeving en alleen voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verkregen.

Wij beschikken over uw persoonsgegevens:

  • in het kader van een engagement als werknemer of vrijwilliger: volledige naam, adres, geboortedatum en –plaats, nummer identiteitskaart, rijksregisternummer, geslacht, telefoonnummer, mailadres, beroeps- en opleidingsgegevens
  • wanneer u een aanvraag doet tot opname: naam, adres, geboortedatum en –plaats, rijksregisternummer, geslacht, telefoonnummer, mailadres, naam en telefoonnummer contactpersoon te contacteren in nood, naam en aard van de hulpverleners. Ook door u gemandateerde derden kunnen als doorverwijzer bijkomende gegevens aan ons doorgeven in het kader van een vraag tot opname (medische en sociale/familiale gegevens, informatie over de behandeling en voorziene mantelzorg)
  • bij ontvangen giften: voor het uitreiken van de fiscale attesten en het doorgeven aan de fiscale overheden: volledige naam en adres en eventueel rijksregisternummer en/of ondernemingsnummer en alle door de overheid geëiste gegevens voor de verwerking van de gedane giften

We zullen de door u verstrekte gegevens niet delen met derden, tenzij wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU en ook nooit aan derden voor commerciële doeleinden.

De verwerkers en de organisaties naar wie we doorverwijzen ingeval van zorggarantie en/of zorgopvolging beschikken slechts over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht en mogen deze voor niets anders aanwenden.

Vzw Zorghuis Gent bewaart persoonsgegevens op een veilige manier en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist:

  • voor gasten: niet langer dan één jaar na de laatste opname
  • voor werknemers en vrijwilligers: niet langer dan één jaar na het beëindigen van de arbeids- of samenwerkingsovereenkomst
  • voor de uitreiking van de fiscale attesten: niet langer dan één jaar na het afleveren van het attest of zo lang de Wet het voorschrijft

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vzw Zorghuis Gent kan zijn privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen: per mail naar info@zorghuisgent.be of telefonisch naar 09/224 09 80.

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de privacy.